دستیابی به نظریه ابررسانایی جدید برای بهینه شدن پردازش کوانتومی

نظریه ابررسانایی جدید بر اساس اتصال بری، به پیشرفت در محاسبات کوانتومی و همچنین صرفه‌جویی در انرژی منجر شود. به‌تازگی دانشمندی از بخش فیزیک ماده چگالش کوانتومی در دانشگاه تسوکوبا، نظریه جدیدی از ابررساناها را به‌صورت فرمول درآورده است که بر اساس محاسبه «اتصال بری»،  بهتر از تئوری فعلی به توضیح نتایج تجربی کمک می‌کند. این […]