ستاره‌های نوترونی؛ پالسارها و مگنتارها

ستاره‌های نوترونی از بقایای ستاره‌های کلان‌جرم و حاصل انفجار عظیم سوپرنوا هستند. این ستاره‌ها به‌قدری سنگین هستند که یک قاشق چای‌خوری از آن‌ها می‌تواند میلیون‌ها تن وزن داشته باشد. ستاره‌های نوترونی بقایای انفجار ستاره‌های عظیم یا سوپرنوا هستند. پس از این انفجار عظیم هسته ستاره‌ها به جرمی فوق متراکم تبدیل می‌شوند. به‌طوری‌که ستاره‌ای نوترونی هم‌اندازه […]