مدل لباس های میشل اوباما

نظر یک کارشناس مد برجسته درباره پوشش میشل اوباما شنیدنی استسیمون دونان ، یک کارشنان مد رده بالا است که می گوید ، مدل لباس های میشل اوباما برازندهاو نبوده است در ادامه عکس هایی از این لباس ها را خواهیم دید مدل لباس های میشل اوباما سیمون دونان ، یک کارشنان مد رده بالا […]