به‌تازگی دولت‌های سراسر جهان بیانیه‌ی اقلیمی مهمی با هدف توقف کامل روند جنگل‌زدایی تا انتهای دهه‌ی جاری میلادی منتشر کردند. آیا واقعا این برنامه امکان تحقق دارد یا فقط شعاری است در دست سیاست‌مداران؟ زمین از عصر یخ‌بندان گذشته تاکنون، یک‌سوم جنگل‌های خود را از دست داده است. این در حالی‌ است که منشأ ۱۵‌ […]