آیا توانایی ویروس کرونا در انتقال از راه هوا درحال افزایش است؟

دو مطالعه جدید یکی از علل احتمالی مسری‌تربودن گونه‌های جدید ویروس کرونا را تأیید و بر اهمیت استفاده از ماسک تأکید می‌کنند. گونه‌های جدیدتر ویروس کرونا مانند گونه آلفا و دلتا بسیار مسری هستند و درمقایسه‌با ویروس اولیه تعداد بسیار بیشتری از افراد را آلوده می‌کنند. دو مطالعه جدید نشان می‌دهند ویروس در مسیری در […]