تار و مار شدن [ چربی های بدن ] با [ رژیم فستینگ ]

[ قندهایی که در دل چربی ها آب شدند و چربی هایی که از دوری قندها سوختند و دود شدند …] . . . کارتون تام و جری رو یادتونه ؟ نه اشتباه نکنید، تام یا جری [ رژیم فستینگ ] نداشتن. من عادت دارم بعضی وقت ها خودم رو شبیه یه شخصیت کارتونی تصور […]